Halloween Eerbeek

 

 

  HALLOWEEN 2016 ...
 
 ... Parade

  8, 15 en 22 oktober
  19.00 uur, Centrum

  ... Ghost Town
​  8, 15 en 22 oktober
  18.30-21.00 uur, Centrum

  ... Run
  22 oktober
  19.00 uur, Centrum

  ... Ride
  29 oktober
  vanaf 19.00 uur
  Sporthal de Bhoele

  ... Party
  29 oktober
  vanaf 19.00 uur
  Sporthal de Bhoele

HALLOWEEN RIDE

29 oktober

De editie van 2016 is voorbij
We slaan nu een jaartje over (even pauze dus) maar over een jaar pakken we de draad weer op
om in 2018 weer terug te zijn met Halloween Eerbeek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waar het ooit mee begonnen is, is nog steeds de topper van Halloween Eerbeek: de Halloween Ride.
Maar liefst vier routes door- en rondom Halloween Eerbeek zorgen voor veel spanning en spektakel.

Meer dan 3500 deelnemers op de fiets die de uitdaging aangaan en Halloween beleven als geen ander.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meer dan 60 doorkomsten onderweg zorgen voor een beleving die ze niet snel zullen vergeten. Een spannende tocht waarin je van de ene nachtmerrie in de andere belandt. De routethema’s maken hun naam waar, en wie ze allemaal durft te nemen rijdt 40 kilometer door de wereld van Halloween.
De routes zijn uitgezet met duizenden lampjes in de kleur van de route, de deelnemers zullen niet verdwalen, maar het is wel te hopen dat ze het einde zullen halen.
De start is net zo spectaculair als de routes zelf, 3500 fietsers in dresscode Halloween rijden om klokslag 19.00 uur weg bij sporthal de Bhoele en vormen een lange fietsparade tot de splitsingslocatie van Halloween Eerbeek. Daar aangekomen gaat ieder zijn of haar eigen weg en wensen wij iedereen een gezegende tocht en heel veel sterkte.
 

Inschrijfgeld € 12,50 per deelnemer

Kinderen t/m 12 jaar (op 29 Oktober 2016)
€ 5,-  per deelnemer

Groepen vanaf 15 personen kunnen een deelnemerlijst aanvagen via het contactformulier
De routes zijn er voor zowel de toerfietser als de mountainbiker.
Inschrijven kan uitsluitend volgens de voorwaarden van het reglement.

Herinneringsbidon Halloween Eerbeek
(Gratis af te halen na afloop op de Halloweenparty)

Heeft u zich wel ingeschreven, maar geen bevestiging ontvangen, mail dan met onze penningmeester

 


DE ROUTES

Vier routes met een totale lengte van ca. 40 kilometer spanning en sensatie.
Starttijd is vanaf 19.00 uur en je mag ze zo vaak rijden als je durft binnen de gestelde tijden.

Na afloop kun je even bijkomen van de schrik in de vreselijk griezelige en gezellige afterparty, waar je ook je trofee in ontvangst mag nemen.

Alvast heel veel sterkte gewenst!

 

 

 

REGLEMENT HALLOWEEN RIDE EERBEEK

Hieronder treft u het reglement aan van de deelname aan “Halloween RIDE EERBEEK” (hierna te noemen “de tocht”) welke plaats zal vinden op 29 Oktober 2016.

1. De tocht wordt georganiseerd door Stichting Activate & Exposure, gevestigd te Eerbeek (hierna te noemen de organisatie) in samenwerking met A.T.B. Club "Last Gear en valt onder auspiciën van de NTFU (Nederlandse Toerfiets Unie).

2. De tocht is in opzet een mountainbike en toerfietsparcours met een totale lengte van ca. 40 kilometer dat in de avonduren wordt verreden. De totale route bestaat uit een aantal deelroutes (mountainbike - en toerfietsroutes). Starttijden tussen 19.00 uur - 22.00 uur. We beginnen met het sluiten van de mountainbikeroutes om circa 21.15 uur. De deelroutes mogen meerdere malen worden gereden binnen de gestelde tijd.

3. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Daarbij is de organisatie op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen van minderjarige kinderen die zonder toezicht van ouders of andere meerderjarigen aan de tocht deelnemen.

4. Tijdens de tocht op het mountainbikeparcours is het dragen van een fietshelm verplicht.

5. Tijdens de tocht is fietsverlichting verplicht.

6. Inschrijving geschiedt uitsluitend bij voorinschrijving op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

7. Aan de deelname van deze tocht zijn de inschrijfgelden verbonden als vermeld bij op de website van de voorinschrijving.

8. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

9. Het starten van de tocht is pas toegestaan na aanmelding bij het startbureau.

10. Deelnemers van de tocht worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.

11. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

12. De tocht bevat een aantal attractieve onderdelen met mogelijk enkele schrikeffecten, deelnemers met hartklachten, claustrofobie, of andere hiermee verband houdende medische klachten worden geacht hiervan op de hoogte te zijn en zich voor deelname te wenden tot hun eigen behandelend arts.

De organisatie zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor medische gevolgen t.g.v. hun deelname.

13. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.

14. Tijdens de tocht is het deelnemers niet toegestaan om:

- vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.

- zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.

- afval achter te laten buiten de daarvoor bestemde containers en afvalbakken.

15. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de tocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

16. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de tocht, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

17. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.

18. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de tocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

20. Met het inschrijven voor de tocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

 

De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer door publicatie op de website www.halloweeneerbeek.nl ter inzage en opvraagbaar is.

 

Opgesteld d.d. 01-07-2016

Stichting Activate & Exposure