Halloween Eerbeek

 

 

 

HALLOWEEN 2018 ...

... Parade
     6, 13 en 20 oktober
     19.30 uur, Centrum
... Ghost Town
​     6, 13, 20 en 27 oktober
     hele dag, Centrum
... Pimp je skelter
     6 oktober
     13.00-16.00 uur, Centrum

... Scary Skelter Rally
​     13 en 20 oktober
     12.00-16.00 uur, Centrum
... Spooktocht
​     17, 24 en 31 oktober
     Landal Coldenhove
... Run
     20 oktober
     19.30 uur, Centrum,
     start Oranje Nassauplein

... Pompoenmarkt
     21 oktober
     11.00-17.00 uur
     Landal Coldenhove

... Ride
     27 oktober
     vanaf 18.30 uur
     (dorpenroute)

     vanaf 19.00 uur
     (ATB-route)

     Sporthal de Bhoele
... Party
     27 oktober
     vanaf 21.00 uur
     Sporthal de Bhoele

HALLOWEEN RIDE

27 oktober 2018

 

 

 

 

 

 


                                          Impressie RIDE & Party 2018

Waar het ooit mee begonnen is, is nog steeds de topper van Halloween Eerbeek: de Halloween Ride. Maar liefst vier routes door- en rondom Halloween Eerbeek zorgen voor veel spanning en spektakel: 3500 deelnemers op de fiets die de uitdaging aangaan en Halloween beleven als geen ander.

* de inschrijving sluit donderdag 25 oktober 2018 23.59 uur *

Schrijf je HIER in
Doe dat snel want VOL=VOL
(max. 3500 deelnemers)

Inschrijfgeld € 12,50 per deelnemer
Kinderen t/m 12 jaar € 7,50 per deelnemer

Ondervind je problemen bij het inschrijven of krijg je geen bevestiging van je inschrijving? 
Stuur dan even een mail naar 
inschrijven@halloweeneerbeek.nl

De routes zijn er voor zowel de toerfietser als de mountainbiker.
Inschrijven kan uitsluitend volgens de voorwaarden van het reglement.

I.v.m. de privacy wetgeving dienen alle deelnemers zich individueel in te schrijven en de algemene voorwaarden te accepteren, groepsinschrijvingen zijn derhalve niet mogelijk. 

De Halloween Ride is een funride en GEEN wedstrijd. Dat geldt ook voor de routes in het buitengebied die geschikt zijn voor MTB! Er geldt dan ook een maximumsnelheid van 20 km/u tussen de locaties en van 8 km/u op de locaties. Halloween Eerbeek jaagt je de stuipen op het lijf tijdens deze fietstocht, terwijl je de bijzondere locaties passeert die het dorp zelf (geheel vrijwillig) heeft gebouwd. Geniet van wat Eerbeek je te bieden heeft, jaag niemand op, houd rekening met de jongste deelnemers (ook op de locaties in- en buiten het dorp) en houd je aan de maximumsnelheid!

De meer dan 50 doorkomsten onderweg zorgen voor een beleving die ze niet snel zullen vergeten. Een spannende tocht waarin je van de ene nachtmerrie in de andere belandt. De routethema’s maken hun naam waar, en wie ze allemaal durft te nemen rijdt 40 kilometer door de wereld van Halloween.

De routes zijn uitgezet met duizenden lampjes in de kleur van de route, de deelnemers zullen niet verdwalen, maar het is wel te hopen dat ze het einde zullen halen.

De start is net zo spectaculair als de routes zelf, duizenden toerfietsers in dresscode Halloween rijden om 18.30 uur weg bij sporthal de Bhoele en vormen een lange fietsparade tot de splitsingslocatie van de Halloween Ride. Daar aangekomen gaat ieder zijn of haar eigen weg en wensen wij iedereen een gezegende tocht en heel veel sterkte. De mountainbikers starten om 19:00 uur en daarmee zullen er 3500 fietsers de routes berijden.

 


DE ROUTES

Vier routes met een totale lengte van ca. 40 kilometer spanning en sensatie.
De starttijd voor de dorpsroutes is vanaf 18.30 uur en voor de buitenroutes vanaf 19.00 uur. Je mag de routes zo vaak rijden als je durft binnen de gestelde tijden. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur zijn de dorpsroutes alleen opengesteld voor gewone fietsers en kinderen. Vanaf 20.30 uur mogen de fietsers van de buitenroutes ook van beide dorpsroutes gebruik maken. Uiterlijk 22.30 uur mag er nog begonnen met een nieuw rondje.

Buitenroute 1 - "Nightmare" - 14 kilometer
Buitenroute 2 - "Last Ride" - 13 kilometer
Dorpsroute 1  - "Scary Movie" - 6 kilometer
Dorpsroute 2 - "Ghost Town" - 5 kilometer

Na afloop kun je even bijkomen van de schrik in de vreselijk griezelige en gezellige afterparty

Alvast heel veel sterkte gewenst!

 

 

REGLEMENT HALLOWEEN RIDE EERBEEK

Hieronder treft u het reglement aan van de deelname aan “Halloween RIDE EERBEEK” (hierna te noemen “de ride”) welke plaats zal vinden op 27 Oktober 2018.

 1. Halloween Eerbeek de Ride (hierna de Ride) wordt georganiseerd door de Stichting Activate & Exposure uit Eerbeek in samenwerking met ATB club Lastgear en valt onder auspiciën van de NFTU (Nederlandse Toer Fiets Unie).
  Het bestuur van de Stichting stelt het deelnamereglement vast. Activate & Exposure is ingeschreven in bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60446919.
 2. De Ride is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.
 3. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
 4. De minimumleeftijd bedraagt 7 jaar (peildatum: 27 oktober 2018).
 5. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij beschikt over een deugdelijke fiets. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te fietsen en/of aan de nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
 6. Deelname aan De Ride is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen.
  Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
 7. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie. 
 8. De maximale snelheid mag niet meer dan 20 kilometer per uur tussen de locaties bedragen en op de locaties bedraagt de maximale snelheid 8 kilometer per uur. Overtreding van de maximum snelheid kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 9. Tijdens de tocht op de buitengebied routes (geschikt voor MTB) is het dragen van een fietshelm verplicht.
 10. Tijdens de tocht is fietsverlichting en het monteren van het stuurbordje met startnummer verplicht.
 11. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.
 12. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 13. De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan. Bakfietsen ed. zijn niet toegestaan. Het meenemen van kinderen in een kinderzitje voor of achterop de fiets is niet toegestaan.
 14. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 15. Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 16. Wanneer het bestuur door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen De Ride geheel of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten.
  De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van het bestuur, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 17.  Tijdens de tocht is het deelnemers niet toegestaan om:
  - vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten aan natuur, personen of andermans eigendommen.
  - zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
  - afval achter te laten buiten de daarvoor bestemde containers en afvalbakken.
 18. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van De Ride of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 19. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 20. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur. 

De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer door publicatie op de website www.halloweeneerbeek.nl ter inzage en opvraagbaar is.

Opgesteld d.d. 15-08-2018

Stichting Activate & Exposure