Halloween Eerbeek

 

 

 

HALLOWEEN 2018 ...

... Parade
     6, 13 en 20 oktober
     19.30 uur, Centrum
... Ghost Town
​     6, 13, 20 en 27 oktober
     hele dag, Centrum
... Pimp je skelter
     6 oktober
     13.00-16.00 uur, Centrum

... Scary Skelter Rally
​     13 en 20 oktober
     12.00-16.00 uur, Centrum
... Spooktocht
​     17, 24 en 31 oktober
     Landal Coldenhove
... Run
     20 oktober
     19.30 uur, Centrum,
     start Oranje Nassauplein

... Pompoenmarkt
     21 oktober
     11.00-17.00 uur
     Landal Coldenhove

... Ride
     27 oktober
     vanaf 18.30 uur
     (dorpenroute)

     vanaf 19.00 uur
     (ATB-route)

     Sporthal de Bhoele
... Party
     27 oktober
     vanaf 21.00 uur
     Sporthal de Bhoele

HALLOWEEN RUN

20 oktober 2018

Impressie RUN en Scary Skelter Rally 2018

De Halloween Run was in 2016 een nieuw onderdeel van Halloween Eerbeek en wegens het succes gaan we er in 2018 weer vol spanning mee door.

INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK

Schrijf je hier in
Doe dat snel want VOL=VOL (max. 300 deelnemers)

Inschrijfgeld € 7,50 per deelnemer
Kinderen t/m 12 jaar (op 20 oktober 2018) € 5,- per deelnemer

Ondervind je problemen bij het inschrijven of krijg je geen bevestiging van 
je inschrijving?
Stuur dan even een mail naar 
inschrijven@halloweeneerbeek.nl
 
Rennen voor je leven door een spookstad, waar je van alles tegenkomt en waar menig
persoonlijk record zal sneuvelen. Echter, de beleving telt, voor alle leeftijden en geheel passend in de stijl van het evenement.
 
Een parcours van 2,5 kilometer dat je zo vaak mogelijk rond mag gaan binnen de gestelde tijd.
Winnaars zijn niet de snelste, maar diegenen die de finish halen!
Het parcours gaat door plaatsen waar je normaal nooit zult komen, en die je ook nooit meer zult zien. De dresscode van de lopers is Halloween, en daardoor ook extra spannend voor het publiek om deze hardlopende deelnemers voorbij te zien komen.
Starten doen we nabij het centrum van Ghost Town Eerbeek, en het parcours gaat er dwars doorheen. Dus als je daar aan het winkelen bent, en je ziet een rennende menigte, steek die mensen een hart onder de riem en wens ze heel veel sterkte!

REGLEMENT HALLOWEEN RUN EERBEEK

Hieronder treft u het reglement aan van “Halloween Run Eerbeek” (hierna te noemen “de run”) welke plaats zal vinden op 20 Oktober 2018

 1. De run wordt georganiseerd door Stichting Activate & Exposure, gevestigd te Eerbeek (hierna te noemen de organisatie)
 2. De run is in opzet een loopparcours met een totale lengte van ca. 2,5 kilometer dat in de avonduren wordt opengesteld. Starttijd vanaf 19.30 uur en eindtijd 21.00 uur. Het parcours mag meerdere malen worden gelopen binnen de gestelde tijd.
 3. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Daarbij is de organisatie op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen van minderjarige kinderen die zonder toezicht van ouders of andere meerderjarigen aan de run deelnemen.
 4. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 5. Deelnemers verlenen bij voorbaat toestemming met het mogelijke gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotionele doeleinden. 
 6. Inschrijving geschiedt bij voorinschrijving op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 7. Aan de deelname van deze tocht zijn de inschrijfgelden verbonden als vermeld bij op de website van de voorinschrijving.
 8. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 9. Het starten van de run is pas toegestaan na aanmelding bij het startbureau.
 10. Deelnemers van de run worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.
 11. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 12. De run bevat een aantal attractieve onderdelen met mogelijk enkele schrikeffecten, deelnemers met hartklachten, claustrofobie, of andere hiermee verband houdende medische klachten worden geacht hiervan op de hoogte te zijn en zich voor deelname te wenden tot hun eigen behandelend arts. De organisatie zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor medische gevolgen t.g.v. hun deelname.
 13. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.
 14. Tijdens de tocht is het deelnemers niet toegestaan om: 
      - vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
      - zich buiten het aangegeven parcours te bevinden.
      - afval achter te laten buiten de daarvoor bestemde containers en afvalbakken.
 15. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de tocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 16. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de tocht, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 17. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 18. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de run geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. 
  Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 20. Met het inschrijven voor de tocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer door publicatie op de website www.halloweeneerbeek.nl ter inzage en opvraagbaar is.

Opgesteld d.d. 01-03-2018

Stichting Activate & Exposure