Halloween Eerbeek

 

 

 

HALLOWEEN 2021 

16 t/m 31 oktober

Screampark

Scary Skelters

Skillspark

 

REGLEMENT HALLOWEEN  EERBEEK
 

 1. Halloween Eerbeek wordt georganiseerd door de Stichting Activate & Exposure uit Eerbeek (hierna de Stichting). Het bestuur van de Stichting stelt het deelnamereglement vast. De Stichting is ingeschreven in bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60446919.
   
 2. Halloween Eerbeek bestaat uit verschillende onderdelen t.w.:
  1. Skillspark is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.
  2. Screampark een recreatieve wandeling zonder wedstrijdelement.
  3. Scary Skelter Rally een recreatieve skelter Rally voor kinderen
   (hierna Onderdelen)
 1. De deelnemer schrijft zich voor één of meerdere Onderdelen in en verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
 1. Er geld geen minimum of maximum leeftijd voor de Onderdelen. Echter de Halloween beleving kan indrukwekkend zijn voor jongere kinderen. Ouders dienen zelf te beoordelen of kinderen deel kunnen nemen.
 1. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de Onderdelen voldoende gezond is. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te fietsen, wandelen en/of skelteren en daarbij aan de nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
   
 2. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie. 
 1. Deelname aan de onderdelen is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen.
  Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
   
 2. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
   
 3. Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
   
 4. Aanwijzingen van de organisatie, en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
   
 5. Wanneer het bestuur door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen Onderdelen geheel of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten.
  De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van het bestuur, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding.
   
 6. Tijdens de deelname aan de Onderdelen is het deelnemers niet toegestaan om:

      - vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten aan natuur, personen of andermans           eigendommen.
      -  zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
      -  afval achter te laten buiten de daarvoor bestemde containers en afvalbakken.

Aanvulling SKILLSPARK

 1. Skillspark speelt zich af op het terrein van A.T.B. Club Last Gear aan de Handelstraat 49 te Eerbeek.
 1. Skillspark mag uitsluitend gefietst worden op een mountainbike of en BMX fiets.
  De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen.
  Stadsfietsen, racefietsen, gravelbikes en andere fietsen zijn niet toegestaan.
  Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan, mits de deelnemer naar eigen oordeel voldoende techniek bezit om het parcours met korte bochten te  rijden.
  Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan. Het meenemen van kinderen in een kinderzitje voor of achterop de fiets is niet toegestaan.
   
 2. Het dragen van een fietshelm is verplicht in Skillspark.
 1. Skillspark is een parcours met obstakels en inhaal momenten, deelnemers dienen zich aan de aanwijzingen langs het parcours en van de organisatie te houden. Overtreding van de aanwijzingen kan uitsluiting tot gevolg hebben.
   
 2. In Skillspark is normale fietsverlichting verplicht. Felle fietsverlichting is niet toegestaan i.v.m. verblinden van tegenstromen in het parcours.
   
 3. In Skilspark gelden de regels van het park, De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven voor en na het Skillspark onverkort van kracht.

 

Aanvulling SCREAMPARK

 1. De ingang van Screampark is gelegen aan de Professorweberlaan 1 te Eerbeek en speelt zich af in het Webersbos.
 1. In Screampark mag uitsluitend gewandeld worden. Andere manieren van voortbewegen zijn niet toegestaan.
   
 2. Rolstoelen en wandelwagens zijn toegestaan, echter dient er rekening me worden gehouden dat niet alle paden en objecten gemakkelijk te berijden zijn.
 1. Entourage en acteurs in Screampark mogen niet aangeraakt worden.

Aanvulling SCARY SKELTER RALLY

 1. De Scary Skelter Rally speelt zich af op het terrein van Scouting Tapawingo, gelegen op de sportvelden aan de Veldkantweg in Eerbeek.
 1. De Scary Skelter Rally mag gereden worden op een Skelter en/of een BMX fiets.
 1. Skelters kunnen worden geleend voor zover de voorraad strekt.

TOT SLOT

 1. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van De Ride of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
   
 2. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
   
 3. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur. 

Stichting Activate & Exposure

Eerbeek 1-10-2021

Download dit reglement